Tổng hợp Cách Phân loại Khách sạn - Tổng cục Du lịch

time Friday, 23/11/2018
user Đăng bởi KHĂN BÔNG MUSES

Khách sạn có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí và góc độ nghiên cứu như: Vị trí địa lý, mức độ cung cấp dịch vụ, mức giá bán sản phẩm lưu trú, quy mô của Khách sạn và Hình thức sở hữu quản lý của Khach sạn

1. Theo vÞ trÝ ®Þa lý

Theo tiªu chÝ nµy, kh¸ch s¹n ®­îc ph©n thµnh 5 lo¹i:

- Kh¸ch s¹n thµnh phè (City centre hotel): ®­îc x©y dùng ë trung t©m thµnh phè lín, khu ®« thÞ hoÆc n¬i ®«ng d©n c­, nh»m phôc vô c¸c ®èi t­îng kh¸ch ®i v× môc ®Ých c«ng vô, tham gia héi nghÞ, héi th¶o, thÓ thao, th¨m th©n, tham quan v¨n hãa. C¸c kh¸ch s¹n nµy ho¹t ®éng quanh n¨m. ë ViÖt Nam c¸c kh¸ch s¹n thµnh phè cã thø h¹ng cao ®Òu tËp trung nhiÒu ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh…

- Kh¸ch s¹n nghØ d­ìng (Resort Hotel): ®­îc x©y dùng ë c¸c khu du lÞch nghØ d­ìng dùa vµo nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ c¸c kh¸ch s¹n nghØ biÓn, nghØ nói. Kh¸ch ®Õn ®©y víi môc ®Ých nghØ ng¬i th­ gi·n lµ chÝnh (cã sè Ýt kh¸ch cã thÓ nghiªn cøu vÒ m«i tr­êng sinh th¸i). C¸c kh¸ch s¹n nghØ d­ìng th­êng ho¹t ®éng theo thêi vô do ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, khÝ hËu.

Kh¸ch s¹n nghØ dưỡng ë ViÖt Nam th­êng tËp trung ë c¸c thµnh phè biÓn nh­: Nha Trang, H¹ Long, §µ N½ng, Vòng Tµu…

- Kh¸ch s¹n ven ®« (Surburban Hotel): ®­îc x©y dùng ë ngo¹i vi ven thµnh phè hoÆc trung t©m ®« thÞ. Kh¸ch hµng chÝnh cña hä lµ kh¸ch ®i nghØ cuèi tuÇn, kh¸ch c«ng vô cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh hoÆc thÊp. ë ViÖt Nam lo¹i h×nh kh¸ch s¹n nµy ch­a cã thø h¹ng cao vµ ch­a ph¸t triÓn do m«i tr­êng ngo¹i thµnh « nhiÔm, giao th«ng kh«ng thuËn tiÖn.

- Kh¸ch s¹n ven ®­êng (Hightway Hotel): x©y dùng däc c¸c ®­êng quèc lé, nh»m phôc vô ®èi t­îng kh¸ch ®i l¹i trªn ®­êng víi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ « t« vµ m« t«.

- Kh¸ch s¹n s©n bay (Airport Hotel): cã vÞ trÝ gÇn c¸c s©n bay quèc tÕ lín, chñ yÕu phôc vô hµnh kh¸ch cña c¸c h·ng hµng kh«ng dõng ch©n qu¸ c¶nh t¹i c¸c s©n bay. Gi¸ phßng cña c¸c kh¸ch s¹n nµy th­êng n»m trong gi¸ trän gãi cña c¸c h·ng hµng kh«ng.

Công ty TNHH Muses Việt Nam   

 Đơn vị sản xuất Khăn Khách sạn cao cấp - Giá Cạnh tranh - Hoàn thiện Đơn hàng nhanh chóng.

1. Dệt Logo Khăn Khách sạn theo yêu cầu

2. Cung cấp Áo choàng tắm

3. Dệt Thảm chân Khách sạn

>>>> Tham khảo Một số Mẫu Khăn khách sạn

Liên hệ: 0985 589 793 Mail: Baogia.muses@gmail.com

Khan khach san

2. Theo møc cung cÊp dÞch vô

Bao gåm 4 lo¹i:

- Kh¸ch s¹n sang träng (Luxury Hotel): cã thø h¹ng cao nhÊt, tư­¬ng øng víi kh¸ch s¹n 5 sao ë ViÖt Nam. Lµ kh¸ch s¹n cã quy m« lín, trang bÞ tiÖn nghi ®¾t tiÒn, sang träng, th­êng b¸n s¶n phÈm ra víi møc gi¸ cao nhÊt trong vïng. Cung cÊp c¸c dÞch vô bæ sung ë møc cao nhÊt, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô bæ sung t¹i phßng, dÞch vô gi¶i trÝ ngoµi trêi, dÞch vô thÈm mÜ, phßng häp…

- Kh¸ch s¹n víi dÞch vô ®Çy ®ñ (Full Service Hotel): t­¬ng ®­¬ng kh¸ch s¹n 4 sao cña ViÖt Nam. Kh¸ch hµng cña kh¸ch s¹n nµy cã kh¶ n¨ng thanh to¸n t­¬ng ®èi cao. Kh¸ch s¹n cung cÊp dÞch vô ®Çy ®ñ th­êng ph¶i cã b·i ®ç xe réng, cung cÊp dÞch vô ¨n uèng t¹i phßng, cã nhµ hµng vµ cã mét sè dÞch vô bæ sung ngoµi trêi ®­îc cung cÊp mét c¸ch h¹n chÕ.

- Kh¸ch s¹n cung cÊp sè l­îng h¹n chÕ dÞch vô (Limited Service Hotel): cã quy m« võa, t­¬ng øng kh¸ch s¹n 3 sao ë ViÖt Nam, nh»m vµo ®èi t­îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh. C¸c kh¸ch s¹n nµy th­êng chØ cung cÊp mét sè l­îng rÊt h¹n chÕ vÒ dÞch vô, trong ®ã b¾t buéc ph¶i cã: dÞch vô giÆt lµ, cung cÊp th«ng tin vµ mét sè dÞch vô bæ sung kh¸c, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã phßng häp vµ dÞch vô gi¶i trÝ ngoµi trêi.

Kh¸ch s¹n thø h¹ng thÊp (Kh¸ch s¹n b×nh d©n)-(Economy Hotel): lµ nh÷ng kh¸ch s¹n cã quy m« nhá, thø h¹ng thÊp (1-2 sao), møc gi¸ buång ë møc thÊp, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã dÞch vô ¨n uèng, nh­ng ph¶i cã mét sè dÞch vô bæ sung ®¬n gi¶n nh­ dÞch vô ®¸nh thøc kh¸ch vµo buæi s¸ng, dÞch vô giÆt lµ, cung cÊp th«ng tin.

3. Theo quy m« cña kh¸ch s¹n

Dùa vµo sè buång ngñ theo thiÕt kÕ cña kh¸ch s¹n ng­êi ta chia kh¸ch s¹n thµnh:

- Kh¸ch s¹n quy m« lín.

- Kh¸ch s¹n quy m« trung b×nh.

- Kh¸ch s¹n quy m« nhá.

ViÖc ph©n chia nµy ph¶i dùa vµo sè buång thiÕt kÕ vµ møc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ë tõng quèc gia. VÝ dô ë Mü, kh¸ch s¹n cã tõ 500 buång trë lªn ®­îc xÕp vµo lo¹i quy m« lín, tõ 125-500 buång lµ kh¸ch s¹n quy m« trung b×nh, cã d­íi 125 buång lµ kh¸ch s¹n lo¹i nhá.

ViÖt Nam ch­a cã nhiÒu kh¸ch s¹n lín vµ rÊt lín nªn t¹m thêi ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau:

Kh¸ch s¹n quy m« lín: lµ kh¸ch s¹n cã thø h¹ng 5 sao (theo quy ®Þnh ph¶i cã quy m« lín), t­¬ng øng sè l­îng buång thiÕt kÕ tõ 200 trë lªn.

Kh¸ch s¹n quy m« trung b×nh: cã tõ 50 buång ®Õn gÇn 200 buång.

Kh¸ch s¹n quy m« nhá: tõ 10- 50 buång.

4. Theo h×nh thøc së h÷u vµ qu¶n lý

§­îc chia lµm 3 lo¹i:

- Kh¸ch s¹n t­ nh©n: lµ kh¸ch s¹n cã mét chñ ®Çu t­ lµ c¸ nh©n hay mét c«ng ty TNHH. Chñ ®Çu t­ tù qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh kh¸ch s¹n vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh.

- Kh¸ch s¹n Nhµ n­íc: lµ kh¸ch s¹n cã vèn ®Çu t­ ban ®Çu cña Nhµ n­íc, do mét tæ chøc hay c«ng ty quèc doanh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. Trong t­¬ng lai kh«ng xa lo¹i h×nh nµy sÏ dÇn chuyÓn ®æi sang h×nh thøc cæ phÇn hãa, Nhµ n­íc sÏ lµ mét cæ ®«ng.

- Kh¸ch s¹n liªn doanh liªn kÕt: lµ nh÷ng kh¸ch s¹n do 2 hoÆc nhiÒu chñ ®Çu t­ bá tiÒn ra x©y dùng vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ. §ång thêi còng cã thÓ do 2 hay nhiÒu ®èi t¸c cïng tham gia ®iÒu hµnh qu¶n lý. KÕt qu¶ kinh doanh ®­îc chia theo tû lÖ vèn gãp cña c¸c chñ ®Çu t­ hoÆc theo tháa thuËn trong hîp ®ång liªn doanh.

- C¸c lo¹i h×nh kh¸ch s¹n liªn doanh liªn kÕt:

+ Kh¸ch s¹n cæ phÇn: liªn kÕt vÒ së h÷u.s¹n liªn kÕt dÆc quyÒn (Franchise Hotel): lµ kh¸ch s¹n t­ nh©n hoÆc cæ phÇn vÒ së h÷u, trong ®ã phÝa chñ ®Çu t­ kh¸ch s¹n (bªn mua) ph¶i tù ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Bªn mua thùc hiÖn viÖc mua l¹i cña mét tËp ®oµn kh¸ch s¹n (bªn b¸n) quyÒn ®éc quyÒn sö dông th­¬ng hiÖu vÒ mét lo¹i h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n cña tËp ®oµn t¹i mét ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh, trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, trªn c¬ së mét b¶n hîp ®ång ghi râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mçi bªn tham gia. Thùc chÊt cña lo¹i h×nh liªn doanh nµy lµ bªn mua ®· mua l¹i tõ bªn b¸n bÝ quyÕt ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ mét sè ®Æc quyÒn trong khinh doanh do c¸c tËp ®oµn kh¸ch s¹n cung cÊp.

  + Kh¸ch s¹n ®ång qu¶n lý (Management Contract Hotel): lµ kh¸ch s¹n t­ nh©n hoÆc cæ phÇn vÒ së h÷u, ®­îc ®iÒu hµnh qu¶n lý bëi mét nhãm c¸c nhµ qu¶n lý do chñ ®Çu t­ thuª cña mét tËp ®oµn kh¸ch s¹n trªn c¬ së mét b¶n hîp ®ång qu¶n lý.

+ Kh¸ch s¹n liªn kÕt hçn hîp: kÕt hîp gi÷a c¸c h×nh thøc trªn.

5. Theo møc gi¸ b¸n s¶n phÈm lưu tró

Tiªu chÝ nµy ®­îc x©y dùng dùa trªn kÕt qu¶ kh¶o s¸t tÊt c¶ c¸c kh¸ch s¹n trong n­íc, nghiªn cøu ghi l¹i c¸c møc gi¸ buång trung b×nh cña chóng råi t¹o nªn mét th­íc ®o mµ giíi h¹n trªn cña th­íc ®o lµ møc gi¸ cao nhÊt vµ giíi h¹n d­íi lµ møc gi¸ buång thÊp nhÊt cña c¸c kh¸ch s¹n trong quèc gia ®ã. Th­íc ®o nµy ®­îc chia lµm 100 phÇn b»ng nhau víi ®¬n vÞ tÝnh b»ng tiÒn (USD hoÆc VND). Theo ®ã kh¸ch s¹n ®­îc chia lµm 5 lo¹i:

-   Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ cao nhÊt (Luxury Hotel): cã møc gi¸ b¸n s¶n phÈm l­u tró kho¶ng tõ nÊc thø 85 trë lªn.

-  Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ cao (Up-scale Hotel): cã møc gi¸ b¸n s¶n phÈm l­u tró kho¶ng tõ 70-85.

-   Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ trung b×nh (Mid- price Hotel): cã møc gi¸ b¸n s¶n phÈm l­u tró kho¶ng tõ 40-70.

- Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ b×nh d©n (Economy Hotel): cã møc gi¸ b¸n s¶n phÈm l­u tró kho¶ng tõ 20-40.

-  Kh¸ch s¹n cã møc gi¸ thÊp nhÊt (Budget Hotel): cã møc gi¸ b¸n s¶n phÈm l­u tró kho¶ng tõ 20 trë xuèng.

>>>>>>> XÕp h¹ng kh¸ch s¹n

Tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt mµ kh¸ch s¹n ph¶i ®¶m b¶o. Tiªu chuÈn nµy ®­îc dïng lµm c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cô thÓ kh¸c nh­ tiªu chuÈn x©y dùng thiÕt kÕ kh¸ch s¹n, tiªu chuÈn trang thiÕt bÞ tiÖn nghi trong tõng bé phËn cña kh¸ch s¹n, tiªu chuÈn vÒ nh©n viªn phôc vô trong kh¸ch s¹n, tiªu chuÈn vÖ sinh…§ång thêi nã cßn lµ c¬ së x¸c ®Þnh møc gi¸ c¶ dÞch vô trong tõng lo¹i, h¹ng kh¸ch s¹n; hç trî cho c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra th­êng xuyªn ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n. Th«ng qua tiªu chuÈn xÕp h¹ng, kh¸ch hµng cña kh¸ch s¹n cã thÓ lùa chän n¬i ¨n nghØ theo phï hîp víi nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh.

Tiªu chÝ xÕp h¹ng kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi th­êng dùa trªn 4 yªu cÇu c¬ b¶n:

-  Yªu cÇu vÒ kiÕn tróc kh¸ch s¹n.

-  ªu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ tiÖn nghi trong kh¸ch s¹n.

-  Yªu cÇu vÒ nh©n viªn phôc vô.

Yªu cÇu vÒ c¸c dÞch vô vµ mÆt hµng phôc vô trong kh¸ch s¹n.

Trong viÖc xÕp h¹ng kh¸ch s¹n, hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n h¹ng theo sao.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: